head1
งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจดินและวัสดุ งานคัดเลือกรูปแบบ งานออกแบบรายละเอียด งานสิ่งแวดล้อมฯ EIA. การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

1

 

ประกาศ

 

55

 

 

 

 

ืำไห สรุปผลการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2

(สัมมนาครั้งที่ 2)

- เอกสารประกอบการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2 (สัมมนาครั้งที่ 2)

-เอกสาร แผ่นพับ 1

-เอกสาร แผ่นพับ 2

 

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

- เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

-เอกสาร แผ่นพับ 1

-เอกสาร แผ่นพับ 2

-สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการสัมมนาครั้งที่1

-การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่1)

 

77 77

ืำไห ประกาศสรุปผลการ

ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2 (สัมมนาครั้งที่ 2)

-----------------------------------------------------------

ประกาศเชิญประชุม ผู้ว่า อำเภอ

ประกาศกรมทางหลวงเชิญประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2 (สัมมนาครั้งที่ 2)

 

-------------------------------------------------------

 

ประกาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ

(สัมมนาครั้งที่ 1) c

bp1

ดูรายละเอียด c

bp2

วีดิทัศน์โครงการทางเลี่ยงเมืองศรีบุญเรือง ชุดที่ 1

 

วีดิทัศน์โครงการทางเลี่ยงเมืองศรีบุญเรือง ชุดที่ 2

 

   

 

งานบริการด้านวิศวกรรมการสารวจและออกแบบรายละเอียด ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง