head1
งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจดินและวัสดุ งานคัดเลือกรูปแบบ งานออกแบบรายละเอียด งานสิ่งแวดล้อมฯ EIA. การมีส่วนร่วมของประชาชน
1 ประกาศ

icon1 สรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ สัมมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลศึกษาของโครงการ

 

icon1 -ประกาศเขิญประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ สัมมนาครั้งที่ 3

-ขอติดประกาศเชิญประชุมสัมมนาครั้งท ี่3 - ผู้ว่าราชการ

-เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3

icon1 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 การประชุมเพื่อหารือป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

icon1 -ประกาศเขิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

-ขอติดประกาศเชิญประชุมกลุ่มย่อย 2 - ผู้ว่าราชการ

-กำหนดการประชุม 3 แห่ง

icon1 สรุปผลการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ (สัมมนาครั้งที่2)

icon1 ประกาศสรุปผลการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2 (สัมมนาครั้งที่ 2))ประกาศ 1 - ประกาศ 2

icon1 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม

icon1ประกาศกรมทางหลวงเชิญประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2 (สัมมนาครั้งที่ 2)

-ประกาศ 1 - ประกาศ 2 ประกาศ 3

icon1 สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการสัมมนาครั้งที่1

icon1ประกาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)

fence
55
bp1 bp2 ศรีบุญเรือง.-1
ดูรายละเอียด c    
fence

 

วีดิทัศน์โครงการทางเลี่ยงเมืองศรีบุญเรือง ชุดที่ 1

 

 

วีดิทัศน์โครงการทางเลี่ยงเมืองศรีบุญเรือง ชุดที่ 2

 

 

วีดิทัศน์โครงการทางเลี่ยงเมืองศรีบุญเรือง ชุดที่ 3

 

 

งานบริการด้านวิศวกรรมการสารวจและออกแบบรายละเอียด ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง