head1
งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจดินและวัสดุ งานคัดเลือกรูปแบบ งานออกแบบรายละเอียด งานสิ่งแวดล้อมฯ EIA. การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

สรุปผลการประชุมประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ

(สัมมนาครั้งที่2)
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด 
งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อำเภอศรีบุญเรือง

 

pp2

 

 

 

งานบริการด้านวิศวกรรมการสารวจและออกแบบรายละเอียด ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง