head1
งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจดินและวัสดุ งานคัดเลือกรูปแบบ งานออกแบบรายละเอียด งานสิ่งแวดล้อมฯ EIA. การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

สรุปผลการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม

(การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด 
งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อำเภอศรีบุญเรือง

ppg1

 

 

 

 

งานบริการด้านวิศวกรรมการสารวจและออกแบบรายละเอียด ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง