} ทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน ด้านเหนือ
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด

งานสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน ด้านเหนือ

 

public3

สรุปผลการประชุม

f

การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ(สัมมนา ครั้งที่3)

งานบริการด้านวิศวกรรมการสารวจและออกแบบรายละเอียด งานสารวจและออกแบบ
ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)

Work One

ประกาศกรมทางหลวงเชิญประชุม

ประกาศ

 

เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการศึกษาของโครงการ(สัมมนา ครั้งที่3)

1.กำหนดการประชุม -------2.เอกสารประกอบการประชุม-------3.แผ่นพับโครงการฯ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

public85

หนังสือติดประกาศ+ประกาศกรมสรุปผลการประชุม

f

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนาเสนอข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดิน

งานบริการด้านวิศวกรรมการสารวจและออกแบบรายละเอียด งานสารวจและออกแบบ
ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)

Work One

ประกาศกรมทางหลวงเชิญประชุม

ประกาศ

 

เอกสารประกอบการประชุม เพื่อนาเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3)

การประชุมเพื่อเสนอผลกำรคัดเลือกแนวเส้นทำงที่เหมำะสม (สัมมนาครั้งที่ 3)

1.กำหนดการประชุม -------2.เอกสารประกอบการประชุม(กลุ่มย่อย 3)-------3.แผ่นพับโครงการฯ(กลุ่มย่อย 3)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

public5612

หนังสือติดประกาศ+ประกาศกรมสรุปผลการประชุม

f

สรุปผลการประชุม ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Work One

ประกาศกรมทางหลวง1.ประกาศกรมทาง-เชิญประชุม

ประกาศ

 

เอกสารประกอบการประชุม เพื่อนาเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)

การประชุมเพื่อเสนอผลกำรคัดเลือกแนวเส้นทำงที่เหมำะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)

1.กำหนดการประชุม 4 อบต-------2.เอกสารประกอบการประชุม(กลุ่มย่อย 2)-------3.แผ่นพับโครงการฯ(กลุ่มย่อย 2)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

public45

Work One

ประกาศกรมทางหลวรงการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาใหญ่ครั้งที่ 2)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม(สัมมนาใหญ่ครั้งที่2)ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลำ 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการสว่ำงแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

า

เอกสารประกอบการประชุม เพื่อนาเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)

การประชุมเพื่อเสนอผลกำรคัดเลือกแนวเส้นทำงที่เหมำะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)

1.กำหนดการประชุมสัมมนำครั้งที่ 2-------2.เอกสารประกอบการประชุม(สัมมนา 2)-------3.แผ่นพับโครงการฯ(สัมมนา 2)

ประกาศ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

publicht

 

Work One

ประกาศกรมทางหลวงการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

กำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อรูปแบบทำงเลือกโครงกำร (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)ในวันพุธที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เวลำ 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสว่ำงแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

public wj

 

Work One

ประกาศกรมทางหลวง

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมนาครั้งที่1) ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.00น. - 12.00น.ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประกาศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Work One

ความเป็นมาของโครงการ

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคนขนส่ง

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

More
Work One

ขั้นตอนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

เริ่มดำเนินงานการศึกษา สำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ดังรายละเอียดตามแผนภูม

More

---------------------------------------------------------------------------------------------

GALLERY

พื้นที่ศึกษาโครงการ
Image 01

พื้นที่ศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด
งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน (ด้านทิศเหนือ)

 

เข้าพบผู้แทนท้องถิ่น
Image 02

  เข้าพบผู้แทนหน่วยงานราชการระดับอำเภอ (อำเภอสว่างแดนดิน) และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

More
การลงพื้นที่ศึกษา สำรวจเส้นทาง
Image 03

ศึกษา สํารวจภูมิประเทศแนวทาง แนวระดับ สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค สํารวจเก็บข้อมูลปริมาณจราจร

More
โครงการงานสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน ด้านเหนือ