Gallery

การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาของการศึกษา พื้นที่ศึกษาโครงการ พบผู้แทนหน่วยงานราชการระดับอำเภอ (อำเภอสว่างแดนดิน) และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการงานสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน ด้านเหนือ